Föreläsningar

Föreläsningarna har två syften - att väcka inspiration, men också reflektion.

Föreläsningar

Forskning visar på ett tydligt samband mellan välmående och produktivitet. Den som har bråkat med sin tonåring på morgonen får svårt att fokusera på sina arbetsuppgifter under dagen. Företag som investerar i en föreläsning eller föräldrakurs visar tydligt att de värnar om sina medarbetares balans i livet. Genom att stötta sina medarbetare i deras föräldraskap skapas en win-win—situation – de anställda mår bättre och kan också fokusera på sitt arbete.

Malins föreläsningar är främst inriktade på relationen mellan föräldrar och barn, men många av de förhållningssätt och verktyg hon tipsar om kan även användas i relation till en partner eller en kollega.

Föreläsningarna har två syften – att väcka inspiration, men också reflektion. De anpassas inför varje tillfälle utifrån målgrupp och önskemål. Malin föreläser för närvarande under följande rubriker:

-lär ditt barn studieteknik och konsten att koncentrera sig

Ett växande kunskapssamhälle gör att vi behöver bli bättre på att ta till oss information, men också kunna sortera bort det som är oviktigt. Samtidigt gör informationsflödet att vi allt oftare blir avbrutna i vår koncentration. En paradox uppstår då allt fler yrken kräver en god koncentrationsförmåga.

Den här föreläsningen tar upp vikten av att kunna koncentrera sig, vilka vinster det ger samt hur vi kan lära våra barn att bli bättre på det. När våra barn lär sig fokusera på rätt saker och motstå distraktioner, får de fördelar både för hälsan och skolarbetet. De blir mer effektiva, mindre stressade och bättre förberedda för framtidens arbetsmarknad.

–välmående för föräldrar och barn

Vart är du på väg? Vill du dit? Ledarskap är förmågan att förstå vart vi ska, men framför allt hur vi tar oss dit. Först när vi blir medvetna om hur vårt eget beteende påverkar vår omgivning, förändrar vi vårt ledarskap. Barn vet vad de vill – föreläsningen handlar om vad barn behöver och hur vi föräldrar ser till att de får det de behöver. När vi anpassar oss efter barnens utveckling, samtidigt som vi håller kurs mot det långsiktiga målet, får vi trygga och välmående barn. Mycket i omvärlden är oförutsägbart, som föräldrar ska vi vara det motsatta. Vi reflekterar kring grundvärderingar samt hur vi förmedlar dessa till våra barn.

–genom rätt miljö och förutsättningar

Vad är kreativitet? Hur kan vi stötta dem som tror att de inte är kreativa? Genom att bredda vårt synsätt kan vi lättare se att alla barn har olika talanger och styrkor. Vår uppgift är att hjälpa varje barn att upptäcka sina förmågor och skapa en kultur där fel och misstag ses som naturliga steg mot utveckling.

Malin berättar om spännande exempel på hur kreativitet har uppstått och hur vi skapar gynnsamma förhållanden för att sporra såväl vår egen som våra barns kreativitet. Hon visar varför det är bra för barn att öva sig på att ha långtråkigt och vilka positiva effekter det kan få för deras fantasi.

-hur du talar så att barnen lyssnar och lyssnar så att barnen talar

Vill du bli tydligare i din kommunikation? Malin lär dig hur du slipper tjata och istället får barn som lyssnar. Hon berättar också hur du sätter gränser respektfullt och vänligt och står fast vid dina nej. Råden kan du använda inte bara i relation till dina barn utan också för att förbättra samtalen med dina medarbetare eller din partner. 

Malin utgår från forskningen inom ledarskap och kommunikation och applicerar den på relationen till våra barn. Hon ger konkreta exempel på både framgångsrik kommunikation och mindre framgångsrik för att skapa aha-upplevelser. Samtidigt visar hon att en stor del av kommunikationen ligger i det förberedande arbetet.

-vikten av emotionell intelligens för ledarskap och samspel 

Emotionell intelligens, EQ, är en av de viktigare ledarskapsförmågorna för att kunna kommunicera och samarbeta med andra. Till skillnad från IQ, som främst anses vara en förmåga vi föds med, utvecklas EQ framför allt genom samspel med omgivningen.

EQ består av flera olika delar: självkännedom, självkontroll, empati och social förmåga. Malin berättar om hur de olika delarna kan stärkas och vilka fördelar det medför. När vi förstår inte bara våra egna utan även vår motparts behov och handlingar, förbättras förutsättningarna för samarbete, kommunikation och tolerans. EQ bidrar därmed till att lägga grunden för ett demokratiskt samhälle.

-utan belöningar, bestraffningar, mutor eller hot 

I föreläsningen tydliggörs vad forskningen inom motivation visar att vi behöver för att känna lust och tro på vår förmåga. Att bestraffningar inte skapar motivation är de flesta av oss medvetna om, men budskapet att även belöningar bör undvikas behöver uppmärksammas mer. Det är lätt att tro att belöningar sporrar och får barnen att anstränga sig mer, men studier visar att det är tvärtom. Malin förklararskillnaden mellan konsekvenser och bestraffningar. Hon tipsar om långsiktiga tillvägagångssätt som hjälper våra barn att finna sin egen lust och sitt eget driv.

Hur stimulerar vi våra barns lust att lära? Vilka förmågor, mentala, praktiska och sociala, kan vara bra att ha vid skolstart och hur övar vi dem hos våra barn? Hur kan vi stötta känsliga, oroliga eller blyga barn och stärka deras självkänsla? Dessa och många andra frågor får du svar på under föreläsningen. Malin berättar också om fördelar och svårigheter med att kunna fokusera i dagens samhälle samt hur vi kan lära våra barn att bli bättre på det. När barnen lär sig fokusera på rätt saker och motstå distraktioner, gynnas såväl deras hälsa som deras skolarbete. De blir mer effektiva och mindre stressade

-gör det lätt att välja rätt genom goda förutsättningar

Nudging handlar om hur vi enkelt kan uppmärksamma och förändra beteenden i önskvärd riktning. Nobelpriset i ekonomi 2017 gick till professor Richard Thaler för hans idéer om nudging. Nu sprider sig användandet till allt fler områden såsom hälsa, politik och miljö.

Under föreläsningen får vi höra hur begreppet nudging numera används på både roliga och framgångsrika sätt inom många olika branscher. Malin visar exempel på hur vi kan göra det lätt att välja rätt och lite svårare att välja fel. Därmed kan vi undvika gamla vanefällor och istället skapa nya, mer önskvärda, vanor såväl för oss själva som för våra barn. Genom att nudga, istället för att belöna eller bestraffa, skapar vi bättre förutsättningar för långsiktigt välmående.

Föreläsningarna hålls främst ute på företag antingen till frukost eller lunch och erbjuds såväl fysiskt på plats som digitalt via exempelvis Zoom eller Teams.

Skicka förfrågan

Vad kul att du är intresserad av våra kurser och föreläsningar.

Här kan du kontakta oss.